Technologická doprava


Disponujeme vozidlami všetkých druhov technologickej dopravy, vďaka ktorým sme schopní premiestniť širokú škálu nákladov. Naša nákladná doprava Vám pomôže premiestniť zeminu, suť, štrky, piesky, asfalty a ďalšie materiály.

Nadmerná a nadrozmerná doprava je Vám k dispozícii pre prepravu strojov, konštrukcií, materiálu atď. K tomuto účelu máme pre Vás pripravených viac typov podvalníkov, vďaka ktorým ľahko a bezpečne prepravíme Váš náklad.

Zabezpečujeme širokú škálu mechanizácie pre vykonávanie zemných prác všetkého druhu, podľa špecifikácie zákazníka.

Viac informácií : info@bvdsk.eu

 
Zmluvy a VOP:


 

 


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI  BVD SK s.r.o.

 

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy medzi objednávateľom a prevádzkovateľom a tvoria neoddeliteľnú súčasťou objednávky/zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

 

  1. 1.            Výklad pojmov a predmet Všeobecných obchodných podmienok

 

1.1     Objednávateľom sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) rozumie spoločnosť BVD SK s.r.o., so sídlom Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50056751.

1.2     Prevádzkovateľom sa na účely týchto VOP rozumie podnikateľ riadne zaregistrovaný podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, ktorý má všetku potrebnú právomoc a/alebo oprávnenia a/alebo povolenia a spĺňa aj iné podmienky vyžadované príslušnými právnymi a inými predpismi Slovenskej republiky k tomu, aby uskutočnil všetky týmito VOP predvídané transakcie a plnil záväzky vyplývajúce mu z týchto VOP (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

1.3     Zmluvnými stranami sa na účely týchto VOP rozumejú Objednávateľ a Prevádzkovateľ (ďalej len „zmluvné strany“).

1.4     Výkonom sa na účely týchto VOP rozumie vykonávanie prepravy vecí dopravnými prostriedkami a/alebo vykonávanie prác stavebnými mechanizmami (ďalej len „výkon“ alebo „výkony“).

1.5     Dopravným prostriedkom sa na účely týchto VOP rozumie vozidlo nákladnej dopravy a vozidlo osobnej dopravy (ďalej len „dopravný prostriedok“). Stavebným mechanizmom sa na účely týchto VOP rozumie stavebný stroj a/alebo pracovné náradie alebo príslušenstvo (ďalej len „stavebný mechanizmus“).

1.6     Na základe zmluvy o preprave vecí a/alebo práci stavebnými mechanizmami (na ktorú sa vzťahujú tieto VOP založenou objednávkou Objednávateľa) sa Prevádzkovateľ zaväzuje vykonávať pre Objednávateľa výkony na stavbách Objednávateľa, za podmienok uvedených ďalej v týchto VOP.

  1. 2.    Ponuky

2.1 Vystavenie ponúk

Ponuky Prevádzkovateľa musia presne obsahovať číslo cenového dopytu, miesto určenia, dátum dodania, splatnosť faktúr, cenu v EUR/MJ bez DPH vrátane mýta. Prípadné alternatívne návrhy sa musia podať osobitne a musia obsahovať upozornenia na normatívne, ako aj jazykové odchýlky. Pri ponukách, ktoré v plnom rozsahu neobsahujú, resp. v plnom rozsahu nekorešpondujú s týmito obchodnými podmienkami alebo odkazujú na všeobecné podmienky dodávateľa, si Objednávateľ vyhradzuje právo ich neprijať. Prípadné vyhlásenia Objednávateľa ohľadom takýchto ponúk Prevádzkovateľa nemajú v žiadnom prípade za následok ich prijatie.

2.2 Prijatie ponúk

Objednávateľ môže ponuku prijať poštou, emailom, telefonicky.

 3.    Objednávky

3.1 Vystavenie objednávok

Objednávka vystavená Objednávateľom obsahuje :

1. Poradové číslo objednávky, vystavenej v systéme Objednávateľa

2. Dátum vystavenia objednávky

3. Termín plnenia

4. Splatnosť faktúr

5. Miesto plnenia

6. Kontaktná osoba BVD

7. Popis dodávky /kameniva – frakcií/

8. Miesto odberu dodávky

9. Množstvo v merných jednotkách (ďalej len „MJ“)

10. Cena v EUR/MJ bez DPH vrátane mýta

11. Počet požadovaných nákladných automobilov a ich špecifikácia

12. Potvrdenie objednávky

13. Fakturačné obdobie

3.2 Potvrdenie objednávok

Objednávku vystavenú Objednávateľom je Prevádzkovateľ povinný najneskôr do 2 pracovných dní od dátumu vystavenia objednávky dodávateľ potvrdiť a potvrdenú objednávku zaslať obratom emailom alebo faxom, príp. poštou. V prípade, že Prevádzkovateľ objednávku odmietne, musí tak urobiť bezodkladne telefonicky aj písomne s výslovným uvedením, že túto objednávku odmieta, najneskôr v deň, kedy mu táto bola doručená. V prípade, ak Prevádzkovateľ do 1 pracovného dňa odo dňa doručenia objednávky nedoručí Objednávateľovi jeho objednávku s výslovným uvedením, že ju odmieta, resp. ho neupozorní na niektoré zmeny, platí, že Prevádzkovateľ objednávku prijal, t.j. došlo k akceptácii objednávky. V prípade nemožnosti plnenia objednávky je Prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť Objednávateľovi a poskytnúť súčinnosť pri zabezpečení objednaných činností. V prípade záujmu zabezpečiť dodávku pohonných látok pre výkon predmetu plnenia, je prevádzkovateľ povinný vopred sa preukázať objednávateľovi splnením registračnej povinnosti na colnom a finančnom úrade.

3.3. Doplnenie objednávky/zmluvy a zmena objednávky/zmluvy

Akékoľvek doplnenie objednávky/zmluvy alebo zmena objednávky/zmluvy vyžaduje písomnú formu, pričom požiadavke písomnej formy vyhovuje aj vyhlásenie uskutočnené prostredníctvom e-mailu kontaktnou osobou BVD, prípadne koordinujúcou osobou.

 4.    Predmet plnenia

Prevádzkovateľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dodávku tovarov, služieb a zabezpečiť výkon činnosti prostriedkami na to spôsobilými, v množstve, kvalite, v lehote a na mieste určenom v objednávke. V prípade následnej zmeny obsahu objednávky si Objednávateľ vyhradzuje právo, ju cestou koordinujúcej osoby najneskôr ráno do 8:30 hod. zodpovedajúceho dňa oznámiť telefonicky prevádzkovateľovi a ten je povinný realizovať takto upravený obsah objednávky. Prevádzkovateľ je povinný na výkon objednaných služieb použiť prostriedky obsadené vlastnými zamestnancami, dopravné prostriedky a mechanizmy budú viditeľne opatrené logom objednávateľa.

 5.    Dodacie listy

 5.1 Prevádzkovateľ je povinný preberať pri každej dodávke potvrdený vážny dodací list z lomu a potvrdzovať si ho na mieste plnenia u určenej osoby ako potvrdenie o dodaní tovaru na miesto plnenia. Potvrdené vážne dodacie listy je Prevádzkovateľ povinný odovzdávať Objednávateľovi jedenkrát týždenne, najneskôr v stredu, ak sa s Objednávateľom nedohodli inak. Kópiu dodacích listov Prevádzkovateľ prikladá k faktúre pre Objednávateľa. V prípade omeškania odovzdania dodacích listov zo strany Prevádzkovateľa, resp. chýbajúcich dodacích listov, sa predlžuje doba splatnosti faktúr Prevádzkovateľa o každý deň omeškania.

5.2     Prevádzkovateľ je povinný prebrať si od zástupcu Objednávateľa tlačivá „Záznam o výkone vozidla“ a to riadne vyplnené dať podpísať oprávnenej osobe. Kópiu riadne vyplneného a podpísaného tlačiva prikladá ako prílohu k faktúre.

5.3     Prevádzkovateľ je povinný pripojiť ku faktúre listinu označenú ako Súpis výkonov za fakturované obdobie, ktorá bude opatrená originál podpisom a pečiatkou prevádzkovateľa, a súčasne aj fotokópiu objednávky. V prípade, že súčasťou faktúry nebudú uvedené dokumenty, bude faktúra vrátená prevádzkovateľovi bez úhrady fakturovanej sumy.

  1. 6.    Termín plnenia

 Termín plnenia objednávky sa uzatvára na základe dohody zmluvných strán na presne stanovenú dobu určenú na objednávke/zmluve. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vykonávať činnosť uvedenú v bode 3 v zmysle požiadaviek Objednávateľa. Prevádzkovateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že dodržanie dohodnutých termínov je Objednávateľom považované za podstatnú zmluvnú povinnosť. Predčasné dodávky i výkony Prevádzkovateľa vyžadujú výslovný písomný súhlas Objednávateľa, inak ani ich prijatie Objednávateľom nemá účinok ako prevzatie plnenia (žiadne splnenie zmluvy). Prevádzkovateľ pri akomkoľvek druhu nedodržania termínov (predčasné alebo oneskorené dodávky alebo výkony) v súlade s objednávkou/zmluvou je povinný pri predčasnom alebo oneskorenom plnení uhradiť Objednávateľovi škodu, ak nejaká škoda vznikne.

Dohody o sankciách uzavreté medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom zostávajú týmto nedotknuté.

 7.    Povinnosti dodávateľa v prípade omeškania

 Bez ohľadu na vyššie uvedené práva Objednávateľa je Prevádzkovateľ povinný, ak nastali dôvody na omeškanie, tieto dôvody bezodkladne písomne aj telefonicky oznámiť Objednávateľovi s overiteľným uvedením predvídateľných okolností vedúcich k omeškaniu. Toto oznámenie oslobodzuje Prevádzkovateľa od povinnosti nahradiť škodu len vtedy, ak omeškanie preukázateľne zavinil Objednávateľ.

 8.    Miesto plnenia

 Miestom plnenia pre dodávky a výkony Prevádzkovateľa je miesto určenia, ktoré je uvedené v objednávke/zmluve.

 9.    Cena

 9.1 Cena za výkony je dohodnutá individuálne pre konkrétne potreby stavby/lomu, resp. časový úsek a je obojstranne potvrdzovaná objednávkou/zmluvou.

9.2 K cene bude pripočítaná a účtovaná DPH podľa účinných právnych predpisov v čase fakturácie.

9.3 Prevádzkovateľ nie je oprávnený do ubehnutých km započítať prístavné kilometre na stavbu, odstavné kilometre zo stavby ani ostatné kilometre ubehnuté z dôvodov na strane Prevádzkovateľa.

9.4 Prevádzkovateľ nie je oprávnený účtovať prestoje, čakanie ani žiadne iné sadzby.

9.5 Nasadenie konkrétnych dopravných prostriedkov alebo stavebných mechanizmov je možné výlučne na základe súhlasu zodpovedného zamestnanca Objednávateľa, ktorý je pre danú stavbu určený a je uvedený v objednávke/zmluve.

 10.  Platobné podmienky

 10.1 Podkladom pre fakturáciu je pečiatkou a podpisom potvrdený denný záznam o výkone dopravného prostriedku, stavebného mechanizmu, resp. iného zariadenia určeného na realizáciu objednávky, poverenou osobou. V prípade transportu sypkého materiálu sú podkladom dodacie listy.

10.2 Fakturácia

Prevádzkovateľ je povinný vystaviť faktúry objednávateľovi vo fakturačných obdobiach dohodnutých v objednávke, najneskôr v lehote do 10 dní odo dňa skončenia kalendárneho mesiaca od uskutočnenia objednaných prác. V prípade omeškania prevádzkovateľa s vystavením riadnej (bezchybnej) faktúry, je prevádzkovateľ oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z fakturovanej sumy za každé začaté tri dni omeškania.

Prevádzkovateľ je povinný vystaviť faktúru v súlade s právnymi predpismi, je povinný označiť číslo objednávky. V prípade ak vystavená faktúra nespĺňa zákonné náležitosti, prílohy a iné zmluvné náležitosti, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju bez úhrady fakturovanej sumy.   Od doručenia opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti.

Prevádzkovateľ je povinný vystaviť osobitné faktúry na vozidlá nákladnej dopravy, na stavebné mechanizmy, iné zariadenia určené na výkon objednávky.

Za doručenú faktúru sa považuje len doklad doručený prostredníctvom pošty.

10.3 Splatnosť faktúr

Ak lehota splatnosti nebola dohodnutá v konkrétnej objednávke/zmluve, splatnosť faktúry je 60 dní. Lehota splatnosti faktúr začína plynúť odo dňa jej doručenia objednávateľovi poštou. V prípade vrátenia faktúr Prevádzkovateľovi z dôvodu nedostatočných podkladov alebo neúplnosti faktúr, začína plynúť nová lehota splatnosti opätovným doručením opravenej/doplnenej faktúry Objednávateľovi poštou.

10.4 Úhrada faktúr

Za zmluvne realizované dodávky, za ktoré sa považujú aj dodávky plnené na základe objednávky, je Objednávateľ povinný uhradiť faktúru v lehote splatnosti, pričom Objednávateľ realizuje platby zásadne iba raz týždenne, a to každý piatok. Objednávateľ nie je v oneskorení s úhradou faktúry, ak:

-      úhrada splatnej faktúry bola realizovaná najbližší dátum pripadajúci v kalendári na piatok

-      fakturované plnenie nebolo zaplatené jeho Investorom. Pre tento prípad sa dojednáva náhradný termín pre zaplatenie faktúry a to 5 pracovných dní po pripísaní úhrady týkajúcej sa fakturovaného plnenia na účet Objednávateľa.

10.4 a.) Splatnosť faktúry podľa objednávky sa počíta odo dňa jej doručenia poštou Objednávateľovi. V prípade meškania platieb zo strany investora stavby, na ktorej sa výkon uskutočňuje, sa lehota splatnosti upravuje tak, že Objednávateľ uhradí Prevádzkovateľovi faktúru do 5 pracovných dní po úhrade platieb zo strany investora. Počas tejto doby nie je Objednávateľ v omeškaní s úhradou platby. V prípade, že je Objednávateľ uspokojený čo i len čiastočne, v rovnakom percentuálnom pomere, v akom mu bolo zaplatené jeho fakturované plnenie, uspokojí aj Prevádzkovateľa, a to do 5 pracovných dní po pripísaní čiastočnej úhrady týkajúcej sa fakturovaného plnenia. Vo zvyšnej neuhradenej časti fakturovaného plnenia sa má za to, že Objednávateľ nie je v omeškaní, a to až do úplnej úhrady fakturovanej sumy.

10.4  b.) DPH

Prevádzkovateľ prehlasuje, že DPH uvedenú na faktúre uhradí do štátneho rozpočtu. V opačnom prípade, ak si Prevádzkovateľ nesplní daňové povinnosti a správca dane vyzve Objednávateľa na uhradenie nezaplatenej DPH v súlade s § 69b zákona o DPH, Prevádzkovateľ sa zaväzuje daň vrátane vzniknutých nákladov uhradiť Objednávateľovi v lehote 15 dní od doručenia výzvy Prevádzkovateľa prípadne okamžitým započítaním s existujúcimi pohľadávkami Objednávateľa.

 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že ku dňu potvrdenia objednávky neexistujú dôvody, na základe ktorých by objednávateľovi vnikla ručiteľská povinnosť podľa ust. § 69 ods.4 v spojení s § 69b z. č. 222/2004 Z. z. o DPH.

Prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť odberateľovi  zaradenie do zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie  DPH, bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 2 dní od kedy sa o tom dozvedel.

Objednávateľ je oprávnený zadržať z fakturovanej ceny dopravy bez DPH sumu zodpovedajúcu sume DPH uvedenej na každej faktúre vystavenej Prevádzkovateľom na Objednávateľa v prípade, ak u Prevádzkovateľa nastanú dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov alebo Prevádzkovateľ bude zverejnený v príslušnom zozname osôb na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH vedenom Finančným riaditeľstvom SR, alebo bude daná dôvodná obava, že dodávateľ príslušnú daň z pridanej hodnoty alebo časť v rozpore so zákonom č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov nezaplatí. Objednávateľ je oprávnený takto zadržanú sumu použiť ako úhradu neuhradenej DPH z faktúr vystavených Prevádzkovateľom na Objednávateľa, ktorú bude objednávateľ povinný uhradiť ako ručiteľ podľa § 69 ods. 14 zákona č. 222/2004 Z.z.. Nepoužitú časť zadržanej sumy Objednávateľ vráti Prevádzkovateľovi po predložení potvrdenia vydaného príslušným správcom dane, že dôvody, pre ktoré sa stal objednávateľ ručiteľom za daň z pridanej hodnoty, už odpadli.

10.4 c.) Objednávateľ má právo zadržať platbu výkonu v prípade, že prevádzkovateľ spôsobí Objednávateľovi škodu, pričom zadržaná platba môže byť použitá na uspokojenie nároku na náhradu škody.

10.5 Forma a obsah faktúr, zákaz postúpenia, založenia a factoringu

Všetky faktúry na účely platby sa musia odoslať na adresu sídla Objednávateľa. Prevádzkovateľ nie je oprávnený, bez súhlasu Objednávateľa, postúpiť, založiť alebo previesť na tretiu osobu žiadnu pohľadávku vzniknutú zo zmluvného vzťahu založeného objednávkou/zmluvou podľa týchto VOP a urobiť z nich predmet právnych úkonov (factoring).

10.6 V prípade ak objednávateľ poskytne prevádzkovateľovi služby uvedené v bode 3.2.,  objednávateľovi vzniká právo jednostranne započítať odmenu za ich poskytnutie, oproti fakturovanej cene za fakturované obdobie.

10.7 Prehlásená hodnota platby, zákaz započítania

Všetky platby Objednávateľa sa uskutočňujú s výhradou možného omylu a nie sú uznaním pohľadávky čo do výšky a ani čo do dôvodu. Prevádzkovateľ nie je oprávnený započítať akúkoľvek pohľadávku voči akejkoľvek súčasnej alebo v budúcnosti vzniknutej pohľadávke Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený na započítanie akýchkoľvek splatných aj nesplatných pohľadávok voči Prevádzkovateľovi na akékoľvek splatné i nesplatné pohľadávky Prevádzkovateľa.

Započítanie Prevádzkovateľom, jeho zmluvnými partnermi, resp. inými oprávnenými osobami s akoukoľvek pohľadávkou voči Objednávateľovi je vylúčené.

 11.   Neplatnosť zmluvných ustanovení

 Ak by jednotlivé ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok boli alebo sa stali právne neúčinnými alebo nerealizovateľnými, zostáva tým nedotknutá platnosť ostatných ustanovení. Okrem toho je Prevádzkovateľ v takom prípade povinný akceptovať právne a ekonomicky rovnocennú úpravu Objednávateľa.

 12.   Zodpovednosť za škodu

 12.1 Prevádzkovateľ zodpovedná Objednávateľovi za škodu vzniknutú porušením povinností, vyplývajúcich z ustanovení uvedených v týchto VOP a príslušných právnych a iných predpisoch Slovenskej republiky.

12.2 Prevádzkovateľ je povinný:

- vykonať prepravu do miesta určenia s odbornou starostlivosťou v dohodnutej lehote,

- mať pripravené minimálne objednané množstvo vozidiel na každý deň prepravy v zmysle objednávky,

- urýchlene podať Objednávateľovi správu o škode na zásielke vzniknutej do jej odovzdania,

- pri strate alebo zničení zásielky je Prevádzkovateľ povinný nahradiť jej cenu,

- mať poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom vozidiel a zamestnancami.

12.3 Technický stav vozidiel

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť všetky dopravné prostriedky technicky spôsobilé pre výkon činnosti a zodpovedá za technický stav a výbavu použitých vozidiel počas výkonu predmetu činnosti. Činnosť dojednanú touto zmluvou vykonáva na vlastné náklady a nebezpečenstvo. Prevádzkovateľ znáša všetky náklady spojené s použitím dopravných prostriedkov, mzdové náklady, ako aj náklady spojené s prípadným ubytovaním svojich zamestnancov. Znáša tiež náklady na prípadné parkovanie a stráženie dopravných prostriedkov.

Prevádzkovateľ zodpovedá pri výkone zmluvne dojednanej činnosti za dodržanie všeobecne záväzných právnych prepisov týkajúcich sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, ochrany životného prostredia a ďalších, týkajúcich sa vykonávanej činnosti.

Údaje o prevádzke vozidla alebo stroja je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť Objednávateľovi vždy k vyhotoveniu faktúry.

12.4 Pojem vyššia moc

Pod vyššou mocou sa rozumejú zvonku prichádzajúce, nepredvídateľné a požadovanými opatreniami neodvrátiteľné udalosti. Nedodržanie termínov zo strany Prevádzkovateľa sa v žiadnom prípade nepovažuje za vyššiu moc.

12.5 Nepredvídané udalosti

Objednávateľ nehradí ušlú odmenu Prevádzkovateľa pri nepriaznivom počasí, alebo iných okolnostiach vzniknutých nezávisle od vôle Objednávateľa t.j. z princípu vyššej moci. V uvedených prípadoch poskytuje dodávateľovi súčinnosť pri hľadaní náhradnej činnosti. Objednávateľ nehradí ani prestoj prostriedku.

 13.   Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi

a ochrana životného prostredia

 13.1 Objednávateľ sa zaväzuje:

a) V prípade, že Objednávateľ zistí nedostatky vo vybavení zamestnancov Prevádzkovateľa osobnými ochrannými prostriedkami, prípadne kontrolou zistí požitie alkoholu alebo iných omamných látok, či nebezpečné správanie, neplatné alebo chýbajúce doklady o kvalifikácii na dohodnutú prácu, upozorní na tieto skutočnosti zástupcu Prevádzkovateľa a vyzve ho k okamžitému vykonaniu nápravy o čom spíše záznam. Zistené skutočnosti môže tiež zapísať do stavebného denníka.

13.2 Prevádzkovateľ sa zaväzuje:

a) oboznámiť všetkých svojich zamestnancov o možných nebezpečenstvách a rizikách a spôsobe ochrany zamestnancov ešte pred nástupom na pracovisko.

b) zabezpečiť vybavenie a používanie Osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len „OOPP“) v zmysle Nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z.z. „o minimálnych požiadavkách na poskytovanie

 a používanie OOPP“ svojimi zamestnancami na pracoviskách Objednávateľa podľa druhu vykonávaných prác. Každý zamestnanec musí byť vybavený ochrannou prilbou a reflexnou vestou a používať ich.

c) evidovať a registrovať pracovné úrazy a postupovať v zmysle § 17 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MPSVaR SR č. 500/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze. Pri vzniku závažných, smrteľných úrazov bude o tejto skutočnosti okamžite informovať zástupcu Objednávateľa.

d) svoje dopravné prostriedky a stavebné mechanizmy bude prevádzkovať tak, aby nedošlo ich prevádzkou k zhoršeniu akosti povrchových vôd, resp. k havarijnému stavu a ohrozeniu životného prostredia.

e) svoje dopravné prostriedky a stavebné mechanizmy bude udržiavať v takom stave, aby spĺňali podmienky prevádzky na pozemných komunikáciách po celom území Slovenskej republiky (platné TN, EN, možnosť používania vozidiel na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá a cestách I. triedy s úhradou na ich používanie). Pri vyhradených technických zariadeniach (mobilné žeriavy) musia tieto spĺňať podmienky smerníc pre prevádzku zdvíhacieho zariadenia v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami, a ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

f) dodržiavať platnú legislatívu, Vyhlášku MPSVR SR č 147/2013 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacimi a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, havarijné plány a dopravno-prevádzkové poriadky na určených objektoch v určenom rozsahu.

g) dodržiavať všetky platné ustanovenia právnych predpisov súvisiacich s ochranou životného prostredia.

h) v prípade zistenia možného ohrozenia a nebezpečenstva zamestnancov alebo situácie ohrozujúcej životné prostredie je povinný zamestnanec Poskytovateľa ihneď na túto skutočnosť upozorniť oprávneného zástupcu Objednávateľa.

i) v prípade personálnej zmeny na pracovisku zodpovedný pracovník Prevádzkovateľa je povinný túto skutočnosť oznámiť Objednávateľovi a zabezpečiť preškolenie nových pracovníkov v zmysle bodu  č. 14 Zmluvné pokuty s príslušnou písomnou evidenciou.

13.3 Prevádzkovateľ podpisom príslušnej objednávky/zmluvy podľa týchto VOP sa zaväzuje a zároveň vyjadruje súhlas s tým, že strpí Objednávateľom vykonávané kontroly, ktoré budú zamerané na dodržiavanie jednotlivých záväzkov Prevádzkovateľ uvedených aj v bode 13.2 tohto článku (13.) týchto VOP.

 14.   Zmluvné pokuty

 Poskytovateľ je povinný dodržiavať všetky zákonné, ako aj zmluvné povinnosti, ktoré na seba prevzal pri potvrdení objednávky. V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti zo strany poskytovateľa, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty. Nárok na náhradu škody nie je dotknutý.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto rozsahu zmluvných pokút:

Za každé porušenie protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných, technologických a prevádzkových predpisov má Objednávateľ právo sankcionovať Prevádzkovateľa zmluvnou pokutou:

a)      Za nepoužívanie ochranných prílb a iných osobných ochranných prostriedkov 50,00 € a každého zamestnanca a každý zistený nedostatok resp. chýbajúci ochranný prostriedok,

b)     Za požívanie alkoholických nápojov 665,00 € za každého zamestnanca,

c)      Za opätovné zaradenie zamestnanca na práce po písomnom vyradení zo stavby 1.000,00 € za každého zamestnanca,

d)     Za porušenie predpisov BOZP, PO, OPP a OŽP za každý zistený priestupok 35,00 € až 165,00 € podľa závažnosti ohrozenia,

e)      Za nedodržanie čistoty a poriadku na pracovisku 65,00 € za každý prípad,

f)      Za nedodržanie plánu odpadového hospodárstva a havarijných plánov 65,00 € za každý prípad,

g)      Za neoprávnené používanie technických zariadení a vyhradených zariadení bez platných užívacích osvedčení 165,00 € za každý prípad,

h)     Za chýbajúce doklady a oprávnenia zamestnancov 35,00 € za každého zamestnanca,

i)       Za nedodržanie pracovných a technologických postupov 35,00 € za každého zamestnanca,

j)       Za porušenie povinnosti uvedenej v bode 10.4. b, o zaradení do zoznamu platiteľov, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie DPH, vo výške 200,00 €, za každý deň omeškania so splnením tejto informačnej povinnosti,

k)      Za nedodržanie počtu dopravných prostriedkov, stavebných a iných mechanizmov určených na výkon predmetu plnenia podľa objednávky, vo výške 600,00 € za každý aj začatý deň nedodania každého dopravného prostriedku/mechanizmu,

l)       Za nedodržanie povinnosti evidencie prevádzkovateľa na Finančnej správe ako spotrebiteľa pohonných látok vo výške 5.000,00 €

m)    Za porušenie povinnosti mlčanlivosti vo výške 5.000,00 €, za každé jedno porušenie povinnosti.

n)     Za prerušenie výkonu dopravného prostriedku na viac ako dva (2) bezprostredne nasledujúce dni vo výške 300,00 € za každý aj začatý deň prerušenia výkonu dopravného prostriedku.

  • o)     Za nevrátenie prideleného dokladu/vstupnej karty na stavbu/ tabuliek a pod., ktoré boli pridelené a prevzaté vodičom prevádzkovateľa vo výške 50,00 € za kus pokiaľ nie je dojednané inak.

 V prípade zistenia opakovaného fakturovania už raz fakturovaného výkonu dopravného prostriedku alebo stavebného mechanizmu Prevádzkovateľom, je tento povinný vystaviť Objednávateľovi dobropis. Výkon na doklade, ktorý bol duplicitný nebude uhradený (faktúra bude krátená o hodnotu duplicitného dokladu).

Ak Prevádzkovateľ neuskutoční vyúčtovanie výkony 1x mesačne a v tej istej lehote nedoručí faktúru s prílohami na adresu Objednávateľa, Objednávateľ mu zníži sumu faktúry za každý začatý deň o 0,3 % z výšky fakturácie. V prípade, že Prevádzkovateľ bez zavinenia Objednávateľa nevykoná vyúčtovanie do 30 dní od dátumu výkonu, Objednávateľ bude krátiť faktúru za každý začatý týždeň o 3 %.

 15. Náhrada škody

 Poskytovateľ je povinný vykonať predmet plnenia pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok určených v objednávke. V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti zo strany prevádzkovateľa, vzniká objednávateľovi nárok na náhradu škody, splatnej 7 dní od vystavenia faktúry na náhradu škody. Okrem skutočnej škody je poskytovateľ povinný nahradiť aj ušlý zisk.

Ak prevádzkovateľ nerealizuje predmet plnenia riadne (v stanovenom rozsahu) a včas (v termíne dodania), je objednávateľ oprávnený zabezpečiť výkon predmetu plnenia tretími osobami. Prevádzkovateľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorá mu vznikla titulom takto zvýšených nákladov, ktoré vynaložil objednávateľ pri zabezpečení výkonu predmetu plnenia. Výška škody predstavuje rozdiel medzi cenou dojednanou v objednávke a cenou ktorú objednávateľ uhradil tretej osobe.

 16.   Mlčanlivosť

 Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať informácie a údaje získané od Objednávateľa pri svojej činnosti bez súhlasu Objednávateľa iným osobám, a ani ich využiť pre seba alebo pre iné osoby, pokiaľ by to bolo v rozpore so záujmami Objednávateľa. Tento záväzok trvá po celú dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalší rok po skončení jeho platnosti. V prípade porušenia tohto ustanovenia zodpovedá dodávateľ v plnej miere za škodu spôsobenú Objednávateľovi a vzniknutý ušlý zisk.

 17.   Ukončenie zmluvy

 Platnosť zmluvy podľa týchto VOP zaniká uplynutím dohodnutej doby, uvedenej na objednávke/zmluve, t.j. okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán, ktoré vyplývajú z jej obsahu a všeobecne právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, písomným odstúpením od zmluvy o preprave vecí a/alebo práci stavebnými mechanizmami.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o preprave vecí a/alebo stavebnými mechanizmami okrem iných prípadov ustanovených v zmluve alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch aj v prípade, ak Prevádzkovateľ porušuje svoje povinnosti podstatným spôsobom.

 18. Záverečná ustanovenia

 Právne vzťahy, založené objednávkou podľa týchto VOP, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe tejto zmluvy, alebo spory súvisiace s touto zmluvou, vrátane sporov o jej platnosť, výklad a zánik, predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní Rozhodcovskému súdu Slovenskej živnostenskej komory so sídlom Horná 13, 974 01 Banská Bystrica zriadenom  Slovenskou živnostenskou komorou podľa jeho rokovacieho poriadku. Zmluvné strany sa dohodli že v rozhodcovskom konaní bude rozhodovať jediný rozhodca. Zmluvné strany prehlasujú, že sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia a takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné, záväzné a vykonateľné. Akékoľvek zmeny a doplnky právnych vzťahov založených objednávkou a týchto VOP je možné dohodnúť výhradne formou písomných očíslovaných dodatkov.

Objednávateľ si vyhradzuje právo v prípade nevyhnutnej potreby jednostranne zmeniť obsah týchto Všeobecných obchodných podmienok a bezodkladne informovať o tom dodávateľa.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nahrádzajú všetky predchádzajúce a vstupujú do platnosti a účinnosti od roku 2017